Điều khoản và Điều kiện

Điều khoản và điều kiện sử dụng trang web

1. Điều khoản

Khi truy cập Trang web này, có thể truy cập từ https://classiccuts-vn.com/, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Trang web này và đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm về thỏa thuận với bất kỳ luật địa phương hiện hành nào. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn bị cấm truy cập trang web này. Các tài liệu có trong Trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu.

2. Giấy phép sử dụng

Được phép tạm thời tải xuống một bản sao của các tài liệu trên Trang web classiccuts-vn.com để xem tạm thời cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được:

  • sửa đổi hoặc sao chép tài liệu;
  • sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc cho bất kỳ hiển thị công khai nào;
  • cố gắng đảo ngược kỹ thuật bất kỳ phần mềm nào có trên Trang web của classiccuts-vn.com;
  • xóa mọi bản quyền hoặc ký hiệu sở hữu khác khỏi tài liệu; hoặc
  • chuyển tài liệu cho người khác hoặc “phản chiếu” tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.

Điều này sẽ cho phép classiccuts-vn.com chấm dứt khi vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này. Sau khi chấm dứt, quyền xem của bạn cũng sẽ bị chấm dứt và bạn nên hủy mọi tài liệu đã tải xuống mà bạn sở hữu cho dù đó là định dạng in hay điện tử. Các Điều khoản Dịch vụ này đã được tạo với sự trợ giúp của Trình tạo Điều khoản Dịch vụ .

3. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tất cả các tài liệu trên trang web classiccuts-vn.com được cung cấp “nguyên trạng”. classiccuts-vn.com không bảo đảm, có thể rõ ràng hay ngụ ý, do đó phủ nhận tất cả các bảo đảm khác. Hơn nữa, classiccuts-vn.com không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên Trang web của mình hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc bất kỳ trang web nào được liên kết với Trang web này.

4. Hạn chế

classiccuts-vn.com hoặc các nhà cung cấp của nó sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các tài liệu trên Trang web của classiccuts-vn.com, ngay cả khi classiccuts-vn.com hoặc đại diện được ủy quyền của Trang web này đã được thông báo, bằng miệng hoặc bằng văn bản, về khả năng xảy ra thiệt hại đó. Một số khu vực tài phán không cho phép giới hạn đối với các bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại ngẫu nhiên, những giới hạn này có thể không áp dụng cho bạn.

5. Sửa đổi và Sai sót

Các tài liệu xuất hiện trên Trang web của classiccuts-vn.com có ​​thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc chụp ảnh. classiccuts-vn.com sẽ không hứa hẹn rằng bất kỳ tài liệu nào trong Trang web này là chính xác, đầy đủ hoặc hiện hành. classiccuts-vn.com có ​​thể thay đổi các tài liệu có trên trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. classiccuts-vn.com không đưa ra bất kỳ cam kết nào về việc cập nhật tài liệu.

6. Liên kết

classiccuts-vn.com chưa xem xét tất cả các trang được liên kết với Trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang được liên kết nào như vậy. Sự hiện diện của bất kỳ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực của classiccuts-vn.com đối với trang web. Người dùng tự chịu rủi ro khi sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào.

7. Sửa đổi Điều khoản Sử dụng Trang web

classiccuts-vn.com có ​​thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng này cho Trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này.

8. Quyền riêng tư của bạn

Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật của chúng tôi.

9. Luật điều chỉnh

Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Trang web của classiccuts-vn.com sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của vn mà không liên quan đến xung đột của các quy định pháp luật.

Call Now Button